آرشیو مقالات: فرش دوره قاجار

هنر فرش کاشان در دوره قاجار بخش اول

سجاده فرش محرابی

هر چند که در ابتدای دوره قاجاریه با تاخت و تاز آغا محمد خان قاجار، خرابی ها و غارت ها در حرکت صنعتی و هنری مناطقی چون کاشان مشکلاتی ایجاد نمود, اما با روی کار آمدن فتحعلی شاه و آرام نمودن اوضاع, دیگر بار هنرهای صناعی جان تازه ای گرفتند؛ …

ادامه مـطالب...